nabludatel_od_ua
Photo
Путеводитель «Прогулка улицами старого Аккермана» увидит свет

http://nabludatel.od.ua/vlada/pytevoditel-progylka-ylicami-starogo-akkermana-yvidit-svet/